W ramach "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 podajemy poniżej zaktualizowane bazy danych instytucji, podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu województwa podkarpackiego.

 

  1. Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
  2. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej
  3. Wykaz punktów konsultacyjnych, punktów interwencji kryzysowej, udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie
  4. Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
  5. Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie
  6. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa
  7. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe

 

Bazy sporządzone przez Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.