Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu Rejonowego w Brzozowie

Funkcję Dyrektora Sądu Rejonowego w Brzozowie wykonuje:

Dyrektor Sądu Okręgowego w Krośnie

Bogdan Bukowczyk

ul. Sienkiewicza 12

38-400 Krosno

 • pok. 411
 • tel. 13 43 736 60
 • fax. 13 43 674 75
 • email: dyrektor@krosno.so.gov.pl

 

Dyrektor Sądu jest, zgodnie z art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, organem sądu.

Dyrektor sądu:

 1. kieruje działalnością administracyjną sądu w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych i majątkowych funkcjonowania sądu oraz wykonywania przez sąd zadań określonych ustawą;

 2. wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;

 3. jest zwierzchnikem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sadowych oraz asystentów sędziów;

 4. określa, w porozumieniu z Prezesem Sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk na których zatrudniani są urzędnicy i inni pracownicy sądu;

 5. reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Dyrektor Sądu, jako organ kierujący i odpowiadający za gospodarkę finansową sądu, wykonuje zadania i kompetencje dysponenta III stopnia, a w szczególności:

 1. przygotowuje projekty planu finansowego sądu oraz plan finansowy, a następnie wykonuje budżet;

 2. przygotowuje projekt planu i plan wydatków w układzie zadaniowym;

 3. sprawuje nadzór i kontrolę przebiegu i wykonania zadań określonych w planie finansowym sądu oraz przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;

 4. zapewnia funkcjonowanie wewnętrznej kontroli zarządczej w sądzie w obszarach mu podległych;

 5. podejmuje działania organizacyjne na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądu;

 6. prowadzi działalność inwestycyjną sądu.

 

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzozowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-04-01
Publikacja w dniu:
2019-04-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzozowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-10-04
Publikacja w dniu:
2017-10-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzozowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-10-04
Publikacja w dniu:
2017-10-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzozowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-10-03
Publikacja w dniu:
2017-10-03
Opis zmiany:
b/d