Skargi i wnioski

Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Rozdział 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2001.98.1070 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U.2012.524).

Skargi lub wnioski rozpatrywane są przez Prezesa Sądu Rejonowego w Brzozowie - SSR Marię Olszewską.
Prezes Sądu Rejonowego w Brzozowie przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki od godz. 13:30 do 15.30


Skargi lub wnioski mogą być wnoszone:

  1. na piśmie osobiście lub listownie: ul. 3-go Maja 2a, 36-200 Brzozów,
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: administracja@brzozow.sr.gov.pl ;
  3. w formie ustnej do protokołu;

Skarga lub wniosek powinien zawierać w szczególności:

  1. datę wniesienia skargi lub wniosku;
  2. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres skarżącego lub wnioskodawcy;
  3. zwięzłą treść skargi lub wniosku;
  4. w razie potrzeby sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek;
  5. podpis skarżącego lub wnioskodawcy.

Skargi lub wnioski dotyczące działalności sądu, w dziedzinie w której sędziowie są niezawiśli, jak również te, które zawierają treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe, pozostawia się bez rozpoznania.

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski